TİCARİLEŞTİRME

Ticarileştirme faaliyetleri kapsamında; ODTÜ TTO portföyünde yer alan 150’den fazla buluş ve tasarımın geliştirilerek ürünleştirilmesi ve pazara transfer edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Bu süreçte ulusal ve uluslararası çok sayıda firma, yatırımcı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, danışman ve aracı kurum ile stratejik iş birliği yapılmaktadırBuluşun veya tasarımın ait olduğu sektör, ilgili pazar büyüklüğü, buluşun olgunluk seviyesi, akademisyenin beklentisi gibi konuların dikkate alınarak belirlendiği ticarileştirme stratejisi, her teknoloji için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır.

ODTÜ TTO tarafından yürütülen başlıca ticarileştirme faaliyetleri:

Portföydeki buluşlarla ilgili firmaların belirlenerek görüşmelerin başlatılması, süreçlerinin yönetilmesi

Sınai hakların devir veya lisans yolu ile ticarileştirilmesi

Spin-off kurularak buluşların teknolojik olgunluk seviyelerinin arttırılması

Yatırımcılar ile etkin bir network oluşturulması ve ikili ilişkilerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi

Uluslararası platformlarda tanınırlık, bilinirlik ve ticarileştirme amaçlı işbirliklerinin oluşturulması

Fikri sınai mülkiyete dayalı bilgi ve teknoloji üretiminin, korunmasının ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, ortaya çıkan araştırma sonuçlarının geliştirilerek ürüne dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda ODTÜ TTO tarafından lisans/devir, start-up işbirlikleri ve girişimcilik başlıklarında ticarileştirme faaliyetleri yürütülmektedir:

ODTÜ TTO

LİSANS / DEVİR

ODTÜ TTO portföyünde yer alan buluşlar/tasarımlar için ilgili olabilecek firmalar ile her yıl çok sayıda ticarileştirme görüşmeleri yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli müşteriler ile iletişime geçilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda lisans-devir opsiyonları değerlendirilmektedir. Bu süreçte firma-buluş eşleşmesi ile birlikte yatırımcı-firma-buluş eşleşmesi de yapılarak, iletişimler çoklu bir şekilde yürütülebilmektedir.

Lisansa veya devire konu olan buluşun/tasarımın ticarileşme hızı ve süresi, ait olduğu pazarın büyüklüğü, buluşa konu teknolojinin sunduğu değer, rakip teknolojilere göre üstün yönleri, gelecekte sürdürülecek potansiyel Ar-Ge çalışmaları, akademisyenin ve firmanın beklentileri, firmanın büyüklüğü ve teknolojik alt yapısı gibi farklı konular dikkate alınarak ticarileştirme şartları belirlenmekte ve bu doğrultuda sözleşmeler hazırlanmaktadır.

Lisan veya devir süreçlerinde yapılan firma görüşmelerinde, akademisyenler gelişmelerle ilgili bilgilendirilmekte ve gerekli durumlarda toplantılara beraber katılım gösterilmektedir.

ODTÜ TTO

START-UP İŞ BİRLİKLERİ

Ticarileştirme modelleri arasında ODTÜ TTO tarafından en çok uygulanan modeldir. CoTech programı kapsamında, “önce geliştir, sonra ticarileştir” stratejisi ile buluşların Teknolojik Olgunluk Seviyelerinin (TRL) arttırılması için start-up’lar ile işbirliği yapılmaktadır.

ODTÜ Teknokent’te yer alan start-up’lar öncelikli olarak değerlendirilmekte ve ilgili buluşlarla eşleşme yapılmaktadır. Start- up ile işbirliği sürecinde, sınai hak sahibinin teknik bilgisi, start up’ın pazar bilgisi ile bir araya getirilerek, ticari ve teknolojik fırsatların doğru değerlendirilmesi ve buluşun pazardaki ihtiyaca paralel bir şekilde ürünleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Ayrıca start-up öncülüğünde ulusal ve uluslararası mevcut hibe programlarına başvurularak geliştirme faaliyetleri daha hızlı bir şekilde yürütülebilmektedir.

ODTÜ TTO

AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK

TRL (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) arttırmak amacıyla faydalanılabilecek önemli bir diğer mekanizma da akademisyenlerin firma kurmasıdır. ODTÜ TTO olarak akademik girişimcilik desteklenmekte ve teknolojilerin geliştirilerek ulusal/uluslararası desteklerden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Akademisyenin kendi firmasını kurmasının en büyük avantajı; erken aşama buluşlar için ürüne dönük hibe programlarından faydalanabilmesidir. Böylece TRL daha kısa sürede arttırılabilmekte ve teknoloji, yatırımcı açısından daha az risk teşkil eden gruba dahil edilebilmektedir.

ODTÜ TTO, çeşitli eğitim ve programlarla (LabsOut) yönettiği bu mekanizmayı, portföyde yer alan buluşların ticarileştirilmesi için kullanmaktadır. Akademisyenlerin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve girişim sermaye fonları ile desteklenebilir işletmeler oluşturmaları nihai hedeftir.

1500+

MÜŞTERİ GÖRÜŞMESİ

30+

LİSANS / DEVİR

10+

SPIN OFF

3M €+

GELİR

DENEYİMLİ
YARATICI
ANALİTİK

AYTÜLÜ SERT / MBA

BİRİM YÖNETİCİSİ

FERİDE EYLÜL ÖZKUL

TİCARİLEŞTİRME BİRİMİ / UZMAN YARDIMCISI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu süreçte ulusal ve uluslararası firma ve yatırımcılardan, sektörel fuarlardan, internet kaynaklarından ve buluş/tasarım sahiplerinden destek alınmaktadır.

Evet, yurtdışında patent başvurusu veya tescili olan, ya da henüz Türkiye’de başvurusu olan ancak yurtdışı pazarı için de potansiyeli yüksek olan buluşlar için yabancı firmalarla iletişime geçilmektedir.

10 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK madde 121/8’e göre, ODTÜ hak sahipliğindeki buluşların ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirin en az 1/3ü, madde 74/2 göre tasarımların ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirin ise en az yarısı tasarım sahiplerine verilmektedir.

Buluşun (araştırma sonucunun) olgunluk seviyesi, buluşun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve  yatırım destek miktarı, ortya çıkacak ürünün hedeflediği potansiyel pazarın büyüklüğü, pazarın büyüme trendi, rakip teknolojilere göre avantajları  ve akademisyenin ile firmanın yapılan işbirliğinden beklentileri; öne çıkan en kritik konulardır. 

Made with ♥ by tbtcreative.com & UfukOZ © 2020 tto.metu.edu.tr All rights reserved.

ÜST